Knihovní řád

Městská knihovna a informační centrum Březová nad Svitavou 

I. Všeobecná ustanovení 

Článek 

Základní ustanovení 

1. Městská knihovna a informační centrum Březová nad Svitavou je základní knihovnou ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb, o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) a plní úkoly a poslání v tomto zákonu vymezeném. Je evidována u Ministerstva kultury ČR jako veřejná knihovna pod evidenčním číslem 5435, číslo jednací 10432/2003. 

2. Městská knihovna a informační centrum Březová nad Svitavou je zřízena jako zálohová organizace města Březová nad Svitavou zřizovací listinou ze dne 26. 6. 2002 na základě ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 257/2000 Sb. o knihovnách Zastupitelstvem města Březová nad Svitavou. 

3. Knihovní řád Městské knihovny a informačního centra Březová nad Svitavou (dále jen KŘ) upravuje podmínky, za nichž Městská knihovna a informační centrum Březová nad Svitavou poskytuje veřejnosti knihovnické, informační a ostatní služby. 4. Knihovní řád vydává Rada města Březová nad Svitavou.

Článek 2 

Poslání a činnost knihovny 

Veřejné knihovnické a informační služby. 

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména: 

a) výpůjční služby, 

b) meziknihovní služby, 

c) informační služby: 

     i. informace o katalozích, fondech a využívání knihovny, 

     ii. informace z oblasti veřejné správy, 

     iii. ústní informace bibliografického a faktografického charakteru, 

     iv. přístup na internet, 

d) kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, 

e) reprografické služby dle platného Ceníku služeb. 

2. Knihovna poskytuje své služby bezplatně. Za úhradu poskytuje služby dle platného Ceníku služeb v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, tzn., že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů (např. za reprografické služby, za administrativní úkony spojené s registrací uživatelů). 

3. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem služeb, který je přílohou č. 1 tohoto KŘ. 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb 

Článek 3 

Registrace uživatele 

1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele (čtenářský průkaz) na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele. 

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození. Další nepovinné údaje jsou pro usnadnění komunikace knihovny se čtenářem (informace o připravených rezervacích). 

3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. 

4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou č. 3 tohoto KŘ. 

5. Podepsáním čtenářské přihlášky a vystavením čtenářského průkazu se čtenář zavazuje, že bude plnit ustanovení KŘ a že souhlasí s poskytnutím osobních údajů pro potřeby knihovny po dobu, kdy bude čtenářem knihovny. 

Článek 4 

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny 

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek. V prostorách knihovny nesmí požívat potraviny a nápoje.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů. 

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.  

Článek 5 

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje. 

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně. 

3. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky. 

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. 

6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy. 

7. Uživatel je při práci s internetem povinen se řídit platným Provozním řádem pro využívání internetu, který je přílohou č. 2 tohoto KŘ. 

III. Výpůjční řád 

Článek 6 

Zpřístupňované knihovní dokumenty 

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů. 

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR. 

Článek 7 

Rozhodnutí o půjčování 

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů: 

   a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození, 

   b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny, 

   c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.), 

   d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny. 

Článek 8

Postupy při půjčování 

1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému. 

2. Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku na výpůjčním protokolu. 

3. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu (ústně, písemně, telefonicky, emailem). 

Článek 9 

Výpůjční lhůty 

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 30 dní. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o 30 dní, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. 

2. Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. 

Článek 10 

Vracení vypůjčeného dokumentu 

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat. 

Článek 11 

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu 

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. 

2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 5 dokumentů. 

3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky. 

4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení. 

5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (zpozdné) dle platného Ceníku služeb. 

6. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení. 

7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb. 

8. Jestliže žádané dílo není v knihovně, zprostředkuje knihovník výpůjčku dokumentu z jiné knihovny podle předpisů o meziknihovní výpůjční službě. 

Článek 12 

Reprografické a jiné kopírovací služby 

1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií. 

2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona). 

3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila. 

5. Reprografické a jiné kopírovací služby jsou dle platného Ceníku služeb, který je přílohou č. 1 tohoto KŘ. 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu 

Článek 13 

Ztráty a náhrady 

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu. 

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna. 

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly. 

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb. 

Článek 14 

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu 

1. Poplatek z prodlení: a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den. 

2. Vymáhání nevrácených výpůjček: a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis městského úřadu) následuje vymáhání právní cestou. 

3. Ztráta průkazu uživatele: 

   a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek dle platného Ceníku služeb, který je přílohou tohoto KŘ. 

Článek 15 

Náhrada všeobecných škod 

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: "Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích."). 

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů. 

V. Závěrečná ustanovení 

1. Výjimky z KŘ povoluje pracovník knihovny. 

2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy. 

3. Ruší se Knihovní řád ze dne 27.6.2002. 

4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou. 

VI. Přílohy Knihovního řádu 

1. Ceník služeb 

2. Provozní řád pro využívání internetu 

3. Poučení o ochraně osobních údajů 


Schváleno Radou Města Březová nad Svitavou dne 1.3.2021 usnesením č. 1/3/2021.


 

Ceník služeb

Naleznete v sekci Ceník služeb.

Provozní řád pro využívání internetu

1. Přístup na internet je umožněn registrovaným čtenářům Městské knihovny Březová nad Svitavou po předložení platného čtenářského průkazu či veřejnosti (neregistrovaný uživatel) po zaplacení poplatku dle platného ceníku. 

2. Každý uživatel je povinen seznámit se s knihovním řádem a provozním řádem užívání internetu a těmito se řídit, respektovat pokyny pracovníka Městské knihovny a informačního centra Březová nad Svitavou a podrobit se stanoveným organizačním, technickým a kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro ochranu majetku knihovny a informačního centra a zabezpečování řádného chodu služeb. 

3. Registrovaným čtenářům je umožněn bezplatný přístup k internetu po dobu 30 minut. Podmínkou je platná registrace, předložení platného čtenářského průkazu a vypořádané veškeré závazky vůči knihovně. Tuto dobu lze po dohodě s knihovnicí a zaplacení dalšího poplatku prodloužit, nečeká-li na uvolnění počítače další zájemce. 

4. Neregistrovanému uživateli je umožněn přístup k internetu po předložení občanského průkazu a uhrazení poplatku dle platného ceníku po dobu 30 minut. Poplatek je vždy hrazen předem. Tuto dobu lze po dohodě s knihovnicí a zaplacení dalšího poplatku prodloužit, nečeká-li na uvolnění počítače další zájemce. 

5. V knihovně je k dispozici zdarma wi-fi připojení na vyžádání. Zásuvky neslouží k nabíjení mobilních zařízení. 

6. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí internet. 

7. Elektronickou poštu je možno používat prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb. 

8. Informace získané při práci s internetem je možné vytisknout za poplatek dle platného ceníku. Před použitím vlastního externího disku je třeba jej zkontrolovat obsluhou studovny antivirovým programem. 

9. U jednoho počítače mohou pracovat maximálně dva uživatelé. 

10. Městská knihovna Březová nad Svitavou neodpovídá za obsah informací, za rychlost spojení a nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu. 

11. Uživatelé jsou povinni využívat informační prameny na internetu v souladu s právními a morálními normami. Je zakázáno jakkoliv využívat internetové stránky s erotickým, pornografickým, národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog. 

12. Není povoleno provozování počítačových her. 

13. Je možné používat pouze stávající software. Je zakázáno nahrávat na disk jakékoliv soubory, instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení konfigurací Windows, internet Explorer či jiného programového vybavení. 

14. V případě porušení provozního řádu bude uživateli přístup k internetu okamžitě ukončen bez nároku na vrácení poplatku. V případě vzniklých škod, které vzniknou v knihovně nedodržením provozního řádu užívání internetu, tyto škody budou uhrazeny uživatelem.

Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Městská knihovna a informační centrum Březová nad Svitavou (dále jen knihovna). 

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:  

  • Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště  
  • Nepovinné kontaktní údaje: e-mail, telefon, kontaktní adresa  
  • Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání  
  • Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech. 
  • Další údaje: údaj o ZTP, ZTP/P 

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu. 

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést. 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. 

Doba uchování osobních údajů 

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a 10 let poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu města Březová nad Svitavou 

Zabezpečení osobních údajů 

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace 

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR. Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: Městská knihovna a informační centrum Březová nad Svitavou, Moravské nám. 65, 569 02 Březová nad Svitavou či na e-mail knihovna@brezova.cz.